Senarai Ketua Jabatan Mekanikal

BIL NAMA TEMPOH
1 CAPT. ROBERT EVES, MAR.E.  1920 –1930
2 ALEXANDER HENRY COUSER, B.SC; A..M.I.C.E.  1930 – 1934
3 HENRY HERBERT BROWN 1934 – 1935
4 A. NELSON 1935 – 1946
5 R.J. LEAMAN 1947 – 1949
6 C.W.A. RUSSELL, ASSOC M. INT. M.E.  1950 – 1952
7 J.A. HALL     1953 – 1955
8 R.R.O. GERMER 1956 – 1957
9 K.W. WARD 1958 – 1960
10 WILFRED LUMSDALE DAVISON 1961 – 1963
11 G. WARD 1963 – 1965
12 YEO SEE WANG 1965 – 1966
13 M. THARMALINGAM   1966 – 1967
14 MOHD TAUFEK BIN ABD. HAMID 1967 – 1975
15 K.G. BALARAMAN 1975 – 1981
16 S. SIVAPATHASUNDRAM 1981 – 1984
17 S. DORAISINGAM  1984 – 1986
18 Ir. GOVINDASAMY BABU 1986 – 2003
19 ABD. RAHIM BIN AHMAD   2003 – 2004
20 Tn. Hj. JALALLUDDIN BIN AHMAD 2005 – 2006
21 Tn. Hj. ABDUL RAHIM BIN AHMAD 2006 – 2007
22 Tn. Hj. JALALLUDDIN BIN AHMAD 2007 – 2008
23 Ir. MALEK BIN HISHAM 2009 – 2014
24  Ir. AHMAD RIDZAUDDIN BIN IBRAHIM 2015 -2016
25 Ir. MALEK BIN HISHAM 2017