Ketua Pegawai Maklumat
(CIO) JKR Johor

Dalam proses lantikan